[The application of modern translation theories in English translation research on Neijing].

Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban

PubMedID: 24520799

Feng WL, Wu HT. [The application of modern translation theories in English translation research on Neijing]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2014;34(1):101-5.
An abstract is not available