[Exploratory analyses of education revolution of integrative internal medicine].

Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban

PubMedID: 24520798

Yang SL, Xue KM, Chen R. [Exploratory analyses of education revolution of integrative internal medicine]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2014;34(1):99-100.
An abstract is not available