[Affinity of hemoglobin for oxygen and status of erythrocyte metabolism in athletes during intensive muscular work].

Fiziologiia cheloveka

PubMedID: 9410753

Popichev MI, Konoshenkom SV, Tolkacheva NV. [Affinity of hemoglobin for oxygen and status of erythrocyte metabolism in athletes during intensive muscular work]. Fiziol Cheloveka. 1997;23(5):138-40.
An abstract is not available