[Characteristics and key point of the study of meridians].

Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban

PubMedID: 7549377

Ji ZP. [Characteristics and key point of the study of meridians]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1995;15(6):323-4.
An abstract is not available