[Diagnosis of the infratemporal fossa neoplasm by CT].

Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology

PubMedID: 8222956

Wang WD. [Diagnosis of the infratemporal fossa neoplasm by CT]. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 1993;28(2):101-2.
An abstract is not available