[Fixation system and bone biomaterial in maxillofacial region].

Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology

PubMedID: 24731427

Zhang S. [Fixation system and bone biomaterial in maxillofacial region]. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2014;49(2):122-4.
An abstract is not available