[Progress on study of co-infection with HIV and schistosome].

Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi

PubMedID: 24739568

Xiao P, Zhou Y, Jiang Q. [Progress on study of co-infection with HIV and schistosome]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2014;35(2):212-4.
An abstract is not available