[Research progress of role of cannabinoid receptor in fibrosis].

Zhonghua bing li xue za zhi Chinese journal of pathology

PubMedID: 24742582

Li S, Wang L, Liu M, Gao Y, Tian Z, Jiang S, Zhang M, Guan D. [Research progress of role of cannabinoid receptor in fibrosis]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2014;43(2):136-8.
An abstract is not available