[Clinicopathologic features of epithelial ovarian cancer with yolk sac tumor component: report of a case].

Zhonghua bing li xue za zhi Chinese journal of pathology

PubMedID: 24742578

Li M, Bao L, Cai H, Yang H, Ge W, Ren L, Lu B, Zhang P, Shen J. [Clinicopathologic features of epithelial ovarian cancer with yolk sac tumor component: report of a case]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2014;43(2):127-8.
An abstract is not available