[Research development of the use of electronic cigarettes in smoking cessation].

Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases

PubMedID: 24796596

Li S, Xiao D, Chu S, Wang C. [Research development of the use of electronic cigarettes in smoking cessation]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2014;37(2):126-8.
An abstract is not available