[Key points about temporomandibular disorders for dentists to understand in practice].

Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology

PubMedID: 25567708

Fu K. [Key points about temporomandibular disorders for dentists to understand in practice]. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2014;49(10):581-4.
An abstract is not available. Please access the article through the links below.