[A pedigree affected with Huntington disease].

Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics

PubMedID: 26419004

Geng Y. [A pedigree affected with Huntington disease]. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2015;32(5):751.
Basic Medicine Section, Tangshan College of Vocational Technology, Tangshan, Hebei 063000, P. R. China. Email: gengyu@163. com.