[Maxillary first molar with two distobuccal root canals: a case report].

Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China journal of stomatology

PubMedID: 28326718

Pingping C, Xiaoya W, Jian Y, Qinfeng S. [Maxillary first molar with two distobuccal root canals: a case report]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2016;34(5):539-540.
The root and canal anatomy of maxillary first molar is very complicated. The incidence of having two canals in the mesiobuccal root of maxillary first molar is higher than that in its distobuccal root. This article described a maxillary first molar with five root canals, including two canals in mesiobuccal and distobuccal roots.