[Serologic characteristics and population distribution of subtypes B2 and AB2 of ABO blood group].

Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology

PubMedID: 21129287

Duan FC, Wang ML, Zhou KL, Li DY, Zhang QY, Ma AP, Yang HY, Li JH, Liu YY, Xiao F, Gao YX. [Serologic characteristics and population distribution of subtypes B2 and AB2 of ABO blood group]. Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010;18(5):1331-4.
This study was aimed to investigate the serologic characteristics, genetic background and population distribution of B2 and AB2 subtype in Chinese ABO blood group. The classic blood group serological technology was used to detect ABO blood group of the propositus and their family members, the anti-B1 serum prepared by yourself was used to investigate the distribution of B1/B2 and AB1/AB2 subtype of the blood donor. The results indicated that the antigen of propositus was AB2 subtype and that of his child was B2 subtype. The anti-B1 antibody was detected in blood serum of propositus; the antigen of 3 from 2318 blood donors with B blood group were found to be B2 subtype, the antigen of 2 from 826 blood donors with AB blood group were found to be AB2 subtype. The investigation on propositus and the 3 B2 blood donor families showed that B2 antigen displays genetic characteristics of blood group. It is concluded that B2/AB2 subtype is from family inheritance, while B2 subtype is amounted to 0.129% in B blood group, and AB2 subtype is amounted to 0.224% in AB blood group.