[Empirical research on translation strategy of Chinese prescription nomenclature].

Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban

PubMedID: 24063228

Jiang JY, Ding YY, Zhu ML. [Empirical research on translation strategy of Chinese prescription nomenclature]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2013;33(7):993-5.
An abstract is not available. Please access the article through the links below.