[Moving towards a global definition of myocardial infarction].

Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban

PubMedID: 19852283

Chen KJ, Jiang YR. [Moving towards a global definition of myocardial infarction]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2009;29(7):581-2.
An abstract is not available