[Hospital discharge criteria for definitely diagnosed H1N1 type A influenza patients (interim)].

Zhonghua yi xue za zhi

PubMedID: 19862974

Zhong NS, Li LJ, Wang C. [Hospital discharge criteria for definitely diagnosed H1N1 type A influenza patients (interim)]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009;89(25):1734.
An abstract is not available