[The 7th national conference of prosthodontics].

Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology

PubMedID: 24238421

Society of Prosthodontics, Chinese Stomatological Association. [The 7th national conference of prosthodontics]. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2013;48(8):508-9.
An abstract is not available