[The value of different methods in the diagnosing of sarcoidosis.]

Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases

PubMedID: 24252737

Li KS, Jiang SJ. [The value of different methods in the diagnosing of sarcoidosis.]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2013;36(8):595-597.
An abstract is not available