[Treatment of CCl4 induced chronic liver injury with bone marrow mesenchymal stem cells overexpressing hepatocyte growth factor].

Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology

PubMedID: 16381645

Wang LS, Duan HF, Hu JW, Zhang QW, Wang H, Lu ZZ, Wu ZZ, Wang LS. [Treatment of CCl4 induced chronic liver injury with bone marrow mesenchymal stem cells overexpressing hepatocyte growth factor]. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005;13(12):934-6.
An abstract is not available