[The degradation of dye X-3B in photocatalysis enhanced by the electric field].

Huan jing ke xue= Huanjing kexue / [bian ji, Zhongguo ke xue yuan huan jing ke xue wei yuan hui "Huan jing ke xue" bian ji wei yuan hui.]

PubMedID: 12619289

Cao C, Jiang Z, Yu G, Huang H, Chen Z. [The degradation of dye X-3B in photocatalysis enhanced by the electric field]. Huan Jing Ke Xue. 2002;23(6):108-10.
Using 365 nm and 254 nm UV lamp as light source, the degradation of dye X-3B in photolysis, photocatalysis and electrical enhanced photocatalysis was studied in this research. The result shows that the degradation rate of photocatalysis of X-3B was faster than one of photolysis of X-3B. The degradation rate of electrical enhanced photocatalysis was faster than the photocatalysis while the direction of the electric field was opposite with the direction of UV radiation and its degradation rate was slower while the direction of the electric field was of the same direction as UV radiation.